Woonplaats Nijland

Nijland is een Nederlandse woonplaats en valt onder de gemeente Súdwest-Fryslân. Nijland ligt in de provincie Friesland.


Naam
Nijland
Gemeente
Súdwest-Fryslân
Provincie
Friesland
Wikipedia
Naar wikipedia pagina
Google
Zoeken naar Nijland

Straten in Nijland


BotniastrjitteCamstrastrjitteDr.P.J.HoedemakerstrjitteEile PôlleF.HokwerdastrjitteH.PollemastrjitteHege WierHiddemaweiHottingaweiHuniadykIngenaweiJongedykJonkerspaedKoarnleaneRoordastrjitteSingelSkieppeleaneSmidstrjitteSylsterbuorrenTramstrjitteTrije DykenTsjaerddykTsjerkegrêft